maandag 24 augustus 2009

Vier wagens met paarden

.

De Heilige Geest zal rusten
Twee koperen bergen waar tussenuit vier wagens verschenen, getrokken door achtereenvolgens rode, zwarte, witte en gevlekte paarden. Dit was wat de profeet Zacharia eenmaal zag in een profetisch visioen[1], dat wij opgetekend vinden in Zacharia 6 vers 1-8. Deze wagens en paarden gaan rond over de gehele aarde, maar van de zwarte en de witte paarden wordt in het bijzonder vermeld dat zij naar het Noorderland (d.i. het noorden ten opzichte van Israël) gaan. En van de gevlekte paarden, dat zij naar het Zuiderland (d.i. het zuiden ten opzichte van Israël) trekken. Het visioen heeft een opmerkelijk einde. Het slotwoord is hoogst belangrijk. Nadat Zacharia het tafereel heeft aanschouwd, hoort hij plotseling de stem van Hem in Wie wij onze Here Jezus herkennen. Zacharia noemt Hem steeds: “de Engel Die met mij sprak”. Wat een lieflijke openbaring van onze Heer! Wij mogen wandelen en spreken met Hem! Wij mogen leven in Zijn gemeenschap. En Hij zegt dan (tegen Zacharia): “Zie, deze die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorderland”[2] (Zach. 6:8, SV). Een belangrijke mededeling, ook voor ons bestemd. In dit 8ste visioen van Zacharia[3] wordt namelijk beschreven wat er – in de eindtijd – in de wereld zal gebeuren.
We worden echter opgeroepen vooral te letten op dit ene: dat de Geest van God in die dagen KRACHTIG en OP EEN BIJZONDERE WIJZE WERKZAAM zal zijn. De Here riep Zacharia speciaal nog eens om hem dit te zeggen: “Deze” – en daarmee bedoelde Hij met name de witte paarden – “die (onder andere) uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben daar Mijn (Heilige) Geest doen rusten”. De Geest van God zal in de laatste dagen op een bijzondere wijze werkzaam zijn, reinigend en vervullend.
[4] “Rusten” wil zeggen dat de Heilige Geest, Die niet eeuwig wil twisten met de mens (zie Gen. 6:3 en Jak. 4:5), korte metten zal maken met het kwaad daar waar het niet thuishoort[5]: Namelijk in Gods Huis, in de Gemeente des Heren. Het is “de tempelreiniging[6] van de eindtijd”! Doch “rusten” wil ook zeggen dat Hij, de Heilige Geest, die gereinigde Gemeente zal vervullen (met Zijn Geest – de 3de Openbaringsvorm van God[7]) en zo de ware rust zal binnenleiden. In VOLHEID zal straks gekend worden, wat onder Salomo reeds – letterlijk – werd ervaren in de aardse tempel (tevens een schaduwbeeld van wat er staat te gebeuren in de LEVENDE TEMPELS die wij behoren te zijn – zie o.a. 1 Kor. 3:16, 6:19 2 Kor. 6:16 en Ef. 2:21).
Bij de inwijding van de tempel bad koning Salomo: “Kom, Heer, mijn God, neem hier Uw intrek (SV: maak U op tot Uw rust), U en Uw machtige ark. Mogen Uw priesters bekleed zijn met zegen, Uw getrouwen zich verheugen in geluk (SV: over het goede)” (2 Kron. 6:41, NBV). Waarop het vuur van de hemel neerdaalde en de heerlijkheid van de Here de tempel vervulde (zie 2 Kron. 7:1-3). Zo zal ook de Bruid of Bruidsgemeente straks bidden (namelijk: om de “intrek” of “inwoning” van Gods Geest in hun tempel
[8]). En de glorie (d.i. de heerlijkheid) van God ZAL neerdalen.

Schaarste en opwekking
Daarom worden wij opgeroepen om te letten op het werk dat de Heilige Geest doet in deze laatste dagen (van de eindtijd)! Dit is allereerst een werk “in het verborgen” (namelijk: in het hart en denken van de christen). Als dat niet het geval zou zijn, zou het niet nodig zijn daarvoor met zoveel klem de aandacht te vragen. Daar is veel schijn-opwekking in onze dagen. Verkijk u niet op al het grootse vertoon. Voor God heeft het geen enkele waarde. Vele christenen achten zich vandaag-de-dag geestelijk rijk, maar ze zijn arm. Gods Geest begint in het verborgen (d.i. in het hart en denken) met Zijn zegenrijk werk. Voordat de wonderen van de schepping voortkwamen, was daar eerst het “broedende” werk van de Heilige Geest. En in deze laatste dagen begint Hij met het uitdrijven van de handelaars en de geldwisselaars, met hun eigenwillige godsdienst (de zgn. “tempelreiniging van de eindtijd”, want wij, die Zijn tempels behoren te zijn, zodat Hij erin kan “wonen en tronen”, moeten gereinigd worden – vergelijk Joh. 2:14-16 en 21 – noot red.)!
Eén van de waarachtige geestelijke opwekkingen van die dagen (dus: van de tijd waarin wij NU leven) zal plaatsvinden in het Noorderland, zo leert ons dit 8ste visioen van Zacharia
[9] (het getal 8 spreekt van “iets nieuws” dat de Here zal maken). Het Noorderland is het land van Gog en Magog[10] (zie Ezechiël, hoofdstuk 38 en 39)! Er zal zich in de laatste dagen veel afspelen rond dat enorme (voormalige) Sovjet-rijk. Groot-Rusland wordt in de Bijbelse profetie meermalen genoemd. Er is vandaag-de-dag heel wat aan de hand in dat deel van de wereld. Maar vergeet nooit dat de mens wikt, maar God beschikt! In het profetische visioen van Zacharia lezen we dat er zwarte en witte paarden naartoe gaan (zie vers 6). Uit vergelijking met Openbaring 6 vers 5-6 weten wij dat zwarte paarden machten voorstellen die honger en schaarste veroorzaken. Het is algemeen bekend dat er in de Sovjet-Unie – tot op de dag van vandaag – een groot tekort is aan levensmiddelen en andere tot de eerste levensbehoeften behorende artikelen.[11] Lange rijen wachtende mensen, voor bijna lege winkels, behoren tot het gewone straatbeeld daar. Maar wij hebben ook gehoord van bloeiende christelijke gemeenten die, tegen de verdrukking in, groeien. En van toenemend kerkbezoek. Er is grote honger naar Gods Woord. Aan de vraag naar Bijbels is bijna niet te voldoen. Steeds meer harten gaan open voor het Evangelie. Ook dit heeft God ons in Zijn Woord voorzegd. De witte paarden, die ook naar het Noorderland zouden trekken, spreken van triomfen voor God, van bekering en verdieping van het geloof, van opwekkingen van de Heilige Geest. De Ruiter op het witte paard[12] van Openbaring 6 vers 2 is de Heilige Geest, Die de Bewerker is van alle waarachtige geestelijke opwekkingen.

KLIK HIER om deze studie – die te lang is voor op het weblog – verder te lezen!

HS
[13]

  • Als onze (eindtijd)studies u interessant lijken, zouden wij het fijn vinden als u ook anderen op onze website en/of ons weblog (met 2 maal per maand een ‘nieuwsbrief’) wilt attenderen.
  • Zie voor meer Bijbelstudies onze website www.eindtijdbode.nl/
  • Nog niet alle studies staan op onze website vermeld.

[1] Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl/ – de studie: “De eindtijd profetieën van de profeet Zacharia”.
[2] a. In de NBG staat hier: “Zie, die uitgegaan zijn naar het Noorderland brengen Mijn Geest in het Noorderland tot rust”.
b. In de NBV staat hier: “…Let op, de paarden die uitrijden naar het noorden zullen ervoor zorgen dat Mijn woede (vanwege de zonden van Mijn volk) daar tot bedaren komt”.
[3] Zie eventueel op onze website de studie: “De visioenen van Zacharia (en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente)”.
[4] Zie eventueel op onze website de studie: “De werkingen van de Geest in de eindtijd”.
[5] Zie voor deze uitleg van het woord “rusten” (de overeenkomst met) de vertaling van de NBV bij noot 2b.
[6] Zie eventueel op onze website de studie: “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden”.
[7] In Deut. 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)” (HSV).
Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling.
Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:
1) de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader
2) de 2de Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
3) de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. Zie eventueel op onze website ook nog de studie: “
De natuurlijke mens en de Heilige Geest”.
[8] Zie eventueel op onze website de studie: “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”.
[9] Zie noot 3.
[10] Zie eventueel op onze website de studie: “De oorlog van Gog en Magog – De Russische opmars”.
[11] Deze informatie is enigszins gedateerd, daar het artikel in 1990 is geschreven.
[12] Zie eventueel op onze website de studie: “Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?”.
[13] Studie van H. Siliakus. Uit: “De Tempelbode” van augustus 1990. Enigszins bewerkt door AK.

zondag 23 augustus 2009

Bijbelstudies van CJH Theys op www.eindtijdbode.nl


De laatste tijd horen wij regelmatig geluiden dat mensen de naam van Bijbelleraar C.J.H. Theys (of: CJH Theijs) via Google hebben ingetypt om Bijbelstudies van hem te vinden, maar dat dit weinig tot geen DUIDELIJK resultaat gaf.
Daarom nu dit kleine stukje op ons weblog, omdat bovenstaande “kop” (of een gedeelte ervan) straks de tekst bevat waarop men hem – via Google – gemakkelijk kan vinden.
We vermelden gelijk maar even welke Bijbelstudies er op dit moment van hem op onze website –
www.eindtijdbode.nl – staan:
1. Arendsvleugelen
2. Christus in de Tabernakel
3. De natuurlijke mens en de Heilige Geest
4. De oorlog van Gog en Magog – De Russische opmars
5. Leer bidden

Op ons weblog
staat ook nog een “In memoriam” van hem (iets over het leven en werk van deze man Gods) en – in delen – de Bijbelstudie: “Podium en Gemeente”.
In de toekomst hopen wij meerdere studies van hem uit te werken en op onze website (of weblog) te plaatsen.

A. Klein

Bijbelstudies van CJH Theys

maandag 10 augustus 2009

Podium en Gemeente – deel 3A

Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan.

Hoofdstuk 3
De Gemeente, Gods woning in de Geest (deel 1)
Al de (ware) kinderen Gods hebben één ding gemeen: de basis van hun wezen en leven is Jezus Christus. Zij zijn allen “gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel[1] in de Here” (Ef. 2:20-21, HSV). Jezus Christus is ons aller Fundament, de Basis en de Kracht van ons leven. Hij leeft en werkt in ons allen; ons aller geestelijke groei kan slechts een groeien zijn in en door Hem! Niets van de mens – niets van het “vlees”, dat (geestelijk gezien) dood is in Gods ogen – kan ons geestelijk doen groeien; wij kunnen geestelijk alleen groeien in en door de Geest van Christus, Die niet buiten Zijn Woord gaat! Het is Zijn liefde, die in ons – meer en meer – wordt uitgestort, waardoor een groeiende band met elkaar en een onderlinge genegenheid ontstaat, waardoor en waaraan waarachtige kinderen Gods overal ter wereld elkaar altijd zullen herkennen. Het is deze liefde van God die tenslotte alle scheidsmuren tussen de verschillende christelijke gemeenschappen zal doorbreken! Zo zal op dit fundament van God het gehele gebouw, dat op deze wijze goed is samengevoegd, verrijzen tot een heilige tempel in de Here (zie Ef. 2:20-21).
Daarom is het wonderbaar, wanneer kinderen van God, één van zin zijnde, samenkomen om Hem te verheerlijken. Dan is Jezus daar ook, want Hij woont in hun hart. “Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden” (Matth. 18:20, HSV).
Daarom is het eveneens wonderbaar, wanneer kinderen van God, staande (d.i. ingaande) op Zijn beloften, de genadetroon van God met vrijmoedigheid naderen, want ze worden omgeven en gedragen door de Geest van God. “Want door Hem (d.i. door Jezus Christus) hebben wij beiden (gelovigen uit “Joden en heidenen”) door één Geest de toegang tot de Vader” (Ef. 2:18, HSV).
Het is hierdoor, dat, wanneer wij hier op aarde in Zijn Naam machten binden en mensen van die machten ontbinden, deze ook in de eeuwigheid gebonden en ontbonden zijn. Geprezen zij Zijn wonderbare Naam!
De Here God noemt de Gemeente Zijn woning in de Geest. Het Fundament (d.i. Jezus Christus), “op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest” (Efeze 2:22, HSV).
Zo is ook de individuele christen een woning van God in de Geest en zijn of haar hart is de troon van God! Het is in het hart (van de ware christen), dat de Geest van God woont en troont (d.i. het voor het zeggen heeft), en het is vanuit het hart, dat de Heilige Geest over het leven (van de ware christen) regeert. Naar de mate, dat de christen op de Weg is (d.i. naar Zijn wil en welbehagen “handelt en wandelt”), naar die mate zal Gods Geest zijn of haar lichaam, ziel en geest gaan beheersen, in Gods reinheid kunnen bewaren en hem of haar als een instrument van Zijn gerechtigheid (kunnen) gebruiken tot de redding van velen, en kan hij of zij met de apostel Paulus zeggen: “Want de liefde van Christus dringt ons.” (2 Kor. 5:14, HSV)
Het is de Heilige Geest in ons, die dringt en aandrijft om Hem dienstbaar te zijn, wanneer en waar Hij wil!

Slechts wedergeboren gelovigen hebben deel aan de Gemeente van Christus
Deze woning van Hem, deze geestelijke tempel van God, noemt Zijn Woord ook het Lichaam van de Here Jezus Christus. Allen onder de gelovigen die WEDERGEBOREN zijn, wedergeboren door de omhelzing van HET EVANGELIE van de Here Jezus Christus en de innerlijke werking van de Heilige Geest, hebben deel aan dit Lichaam en worden kinderen van God genoemd. Laten wij dit GOED begrijpen: niet alle gelovigen maken deel uit van dit Lichaam, maar alle wedergeborenen onder de gelovigen, al worden natuurlijk ALLE gelovigen hiertoe (op)geroepen.
· “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Joh. 3:3b, HSV)
· “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” (Joh. 3:5b, HSV)
· “Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven.” (1 Kor. 15:50a, HSV)
Wij moeten dus WETEN – dat is: overtuigd zijn – dat wij WERKELIJK WEDERGEBOREN zijn door water en door Geest. Beiden zijn in de eerste instantie de symbolen van de waterdoop en de doop met de Heilige Geest, maar in het bijzonder van de Geest en het Woord. Wij worden wedergeboren door het badwater van het Woord, dat het instrument is van de Heilige Geest. Daarom kan ik dit niet genoeg benadrukken om zielen niet teleur te stellen, juist in deze laatste dagen: God kent maar één standaard, één eis, in deze laatste, Nieuwtestamentische periode (van 2000 jaar) sinds Hij op Golgotha alles heeft volbracht, en dat is: DE WEDERGEBOORTE! Wij hebben gezien, dat de wedergeboorte een innerlijke werking is van de Heilige Geest door het Woord, die noodzakelijkerwijs moet leiden naar zowel waterdoop als Geestesdoop. Dit is iets, dat niet straks, in het hiernamaals gebeuren moet, maar NU en hier in DIT leven!
Zolang als u in twijfel leeft ten opzichte van uw wedergeboorte, kunt u er op rekenen dat u NIET wedergeboren bent. “immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee”, zegt Jabobus, “u wordt heen en weer geslingerd” (zie Jak. 1:6b). Iemand die zó wandelt is niet wedergeboren, en kan voor anderen geen lamp zijn die zijn of haar licht laat schijnen in deze duistere wereld. Dat proces van wedergeboorte en wezensvernieuwing, dat diep in uw hart begint, leidt u in de heiligmaking.
· “Jaag de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Here zien zal.” (Hebr. 12:14, HSV)
U kunt niet leven in heiligmaking als u hier ruzie zoekt en daar herrie maakt; dat is onmogelijk! Gods Woord geeft u daarom het volgende advies: “Houd, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen” (Rom. 12:18, HSV). Hier worden in de eerste plaats geen ongelovigen, maar huisgenoten van God, uw medebroeders en zusters, mee bedoeld!
God wil ons dus maken tot een plaats, waar Hij leven kan en wonen wil, een woonplaats in de Geest.
[2] Vroeger wilde Hij wonen in de tabernakel[3] van Mozes in de woestijn en later in de tempel van Salomo, die beide typebeelden zijn van de Gemeente. Wij vormen dus de samenstellende delen van deze tempel, de levende stenen ervan, die elk apart weer een tempel van God vormen, zoals er geschreven staat in 1 Korinthe 3 vers 16: “Weet u niet dat u tempel van God bent en dat de Geest van God in u woont?” (HSV)
Dus niet het gebouw, waar de kinderen van God samenkomen, is Gods tempel en huis, maar alle ware kinderen van God, waarvan de nog levenden overal op aarde verspreid zijn; diè vormen Gods Huis en Tempel, het Lichaam van de Here Jezus Christus, de “vergadering van de eerstgeborenen” (zie o.a. Hebr. 12:22-23). Wij moeten dus niet, net als de mohammedanen, gebonden zijn aan een bepaalde plaats, zoals zij gebonden zijn aan hun moskee en aan Mekka. Maar, helaas zijn vele christenen net zo. Zij binden zich aan een kerkgebouw, een ander gebouw schijnt hun geen zaligheid te bezorgen…
“Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God” (Ef. 2:19, HSV). Alle kinderen Gods, zowel de hier op aarde nog levenden, als zij die al “bij de Here” zijn, zijn medeburgers van elkaar en huisgenoten van God.

Gods Gemeente vormt een uitverkoren geslacht, een Koninklijk priesterdom, een heilig volk
· “Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus.”
(1 Petr. 2:5, HSV)
· “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie (SV: een heilig volk), een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petr. 2:9, HSV)
Allen die tot de woning of woonplaats van God behoren, de samenstellende delen ervan (d.i. de tot één geheel gevormde christenheid), worden hier “levende stenen” genoemd. Een “dode steen”, een geestelijk dode christen, moet eerst – door de werking van de Heilige Geest en Zijn Woord – de dood en opstanding gesmaakt hebben in Christus; hij (of zij) moet eerst wedergeboren zijn uit water en Geest, om een “levende steen” te kunnen zijn en door de Heilige Geest ingebouwd te worden in het geestelijk Huis van God, de woonstede van God in de Geest, het Lichaam van de Here Jezus Christus.
Alleen zó wordt een christen priester in Gods Huis. Eén van de eerste dingen, wat de Heilige Geest brengen wil in het leven van een christen, is: de HEILIGHEID VAN GOD! Want alles wat er te doen is in dat Koninkrijk van God moet “de goede reuk van Christus” hebben, Die het Hoofd is van dat Lichaam. Zoals er bij ons geen geldstuk is zonder de afbeelding van de vorstin, zo moet elk kind van God zijn herschapen naar Zijn Beeld en Zijn Gelijkenis. God nu is heilig, daarom moet een kind van God ook heilig zijn, een heilige priester, behorende tot Gods heilig priesterschap, om geestelijke offers aan God op te offeren, die Hem aangenaam zijn door Jezus Christus. Een christen wordt heilig door de inwoning en heerschappij van de Heilige Geest IN en OVER zijn (of haar) wezen. Het zegel van Zijn Wezen, Zijn Heiligheid, drukt Hij in het wezen van de christen!
Eén van de eerste geestelijke offers, die een – naar de geest – levende christen moet volbrengen is het gebedsoffer.
· “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.” (Filip. 4:6, HSV)
Deze offers moet een christen eerst volbrengen; want, hoe zal hij (of zij) tot zichtbare en voelbare offers komen, als hij (of zij) niet eerst in staat is om de gebedsoffers tot God te brengen? U weet zelf, hoe het in uw leven gegaan is, toen Christus in uw leven kwam, nadat u uw hart hebt geopend in lof en prijs en aanbidding; toen getroostte u zich als vanzelf financiële offers, toen werd het betalen van uw tienden (dus 10% van al uw inkomsten) een vanzelfsprekendheid.
Allen, die zó door Gods Geest worden geleid op de weg van wedergeboorte en heiligheid zijn voor God “een uitverkoren volk, een koninklijk Priesterschap” (zie 1 Petr. 2:9).
Behalve Zijn heiligheid deelt Gods Geest deze christenen iets van Zijn MACHT en KRACHT, iets van Zijn KONINKLIJKHEID, mee. Hoewel Hij “lammeren” van hen maakt, die Hij uitzendt te midden van “wolven”, geeft Hij hun, door Zijn Wezen, ook het hart van de Leeuw van Juda! Halleluja! Hierdoor durven zij satanische verdrukkingen en beproevingen te tarten – in de Naam van Jezus – en weerstaan ze de helse verleidingen van satan en zijn helpers door de kracht van het overwinnend Bloed van het Lam!
[4] Deze “Lams- en Leeuwennatuur” doet hen willen leven èn sterven voor Jezus!
Dan volgt de grote taak, die Hij op hun schouders legt: ZIJ MOETEN VERKONDIGEN DE DEUGDEN VAN HEM DIE HEN UIT DE DUISTERNIS GEROEPEN HEEFT TOT ZIJN WONDERBAAR LICHT (zie 1 Petr. 2:9)! Dit nu is de algemene roeping van ieder kind van God: hij (of zij) moet een getuige zijn van Christus… Dit is dus NIET die bijzondere roeping, waarmee de Geest van God in uw en mijn leven komt, om u en mij een ambt, een bediening, in Zijn Gemeente te geven. Eerst moeten wij dus getuigen zijn van Christus in de algemene zin, waarná Hij ons roept om een bijzondere functie in Zijn Lichaam te bekleden. God zij al de glorie!

KLIK HIER om deze studie (deel 3A) – die te lang is voor op het weblog – verder te lezen![5]

[2] Zie noot 1.
[3] Voor meer over de geestelijke betekenis van de tabernakel, zie eventueel op onze website de studies: “Christus in de Tabernakel” van CJH Theys en/of “De Tabernakel van Israël” en/of “Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus” van E. van den Worm.
[4] Zie eventueel op onze website de studie: “De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam, Dat nu op de hemeltroon zit, over satans zondemacht” van E. van den Worm.
[5] Voor deel 1 en/of 2 van “Podium en Gemeente”, zie ons Weblog van 4 juni en/of 10 juli 2009.
[6] Voor meer over de schrijver van deze studie, zie het artikel op ons weblog, onder “Mijn volledig profiel weergeven”.
· De 1ste uitgave van deze studie was omstreeks 1970 (in boekvorm). Deze hernieuwde versie is door ons bewerkt naar (meer) HEDENDAAGS Nederlands. De originele versie (digitaal uitgetypt) is eventueel op aanvraag – via
info@eindtijdbode.nl – te verkrijgen.